Κυριακή , 23 Φεβρουαρίου 2020
Αρχική / Κορυφαία Θέματα / Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019: Πόσους και πώς σταυρώνουμε στο ψηφοδέλτιο

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019: Πόσους και πώς σταυρώνουμε στο ψηφοδέλτιο

Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων µε σταυρό προτίµησης, ο οποίος σηµειώνεται παραπλεύρως του ονόµατος του υποψηφίου.

Ο σταυρός σηµειώνεται µε στυλό µαύρης ή µπλε απόχρωσης δίπλα στο ονοµατεπώνυµοτου κάθε υποψηφίου είτε δεξιά είτε αριστερά.

Σταυρός προτίµησης που σηµειώνεται µε διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι εγγεγραµµένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3852/ 2010.

Σταυροί προτίµησης για δημοτικές εκλογές

Στον υποψήφιο ∆ήµαρχο δεν σηµειώνεται σταυρός προτίµησης, εάν όµως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίµησης, αφού αυτή διεξάγεται ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους ∆ηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη όµως σταυρού προτίµησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.

Σταυροί προτίµησης σε ∆ήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια

Στους δήµους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του σε έναν ή δύο ή τρεις υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους, δηλαδή µπορεί να βάλει µέχρι τρεις σταυρούς προτίµησης.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σηµειωθούν περισσότεροι από τους προβλεπόµενους σταυροί προτίµησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνεται όµως υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης.

Ο τρόπος, όµως, γραφής του σταυρού που µπορεί να οφείλεται στη σπουδή, την ηλικία, την ελαττωµένη όραση του ψηφοφόρου ή το µέσο που χρησιµοποίησε, δηλαδή, σταυροί έντονοι, άτονοι, κακότεχνοι, µεγαλύτεροι ή µικρότεροι συνήθως δεν συνεπάγονται ακυρότητα της ψήφου. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο ανώµαλος σχηµατισµός του σταυρού είναι στην ουσιαστική εκτίµηση του δικαστηρίου αν αποτελεί ή όχι διακριτικό γνώρισµα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας (ΑΕ∆ 25, 26/1999).

Σταυροί προτίµησης σε ∆ήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες

Στους δήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του:

1.α. σε έναν υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι µονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική

β. σε έναv ή δύο ή τρεις υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες ή/και

2. σε έναν υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήµου.

∆ηλαδή, ο εκλογέας µπορεί να θέσει έναν ή περισσότερους σταυρούς προτίµησης, ανάλογα µε τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειας, σε υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραµµένος, και έναν σταυρό προτίµησης σε υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σηµειωθούν σε κάποιο µέρος του περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενους σταυροί προτίµησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης για τους υποψήφιους του µέρους αυτού.

Σταυροί προτίµησης σε υποψήφιους συµβούλους δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους τοπικής κοινότητας.

Επίσης, ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του σε έναν ή δύο υποψηφίους του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας και σε έναν υποψήφιο σύµβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

Σταυροί προτίµησης για περιφερειακές εκλογές

Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης διαµορφώνεται ως εξής:

Αριθµός εδρών εκλογικής περιφέρειας
Μέγιστος αριθµός σταυρών προτίµησης
1-3
1
4-7
2
8-12
3
12 και άνω
4

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σηµειωθούν περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενους σταυροί προτίµησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης.

Επισηµαίνεται ότι στον υποψήφιο Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη δεν σηµειώνεται σταυρός προτίµησης, εάν όµως τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίµησης. Η ύπαρξη όµως σταυρού προτίµησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.

Δείτε ακόμα

Δημοσκόπηση για το μεταναστευτικό: Το 65% θεωρεί τους μετανάστες-πρόσφυγες απειλή

Δημοσκόπηση της Kapa Research για το μεταναστευτικό αποτυπώνει το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στα …